slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

O projektu Kamarádi

Kamaradi RGB-300pxKamarádi je dlouhodobý projekt neziskové organizace Spolek Zaedno, autorkou a vedoucí projektu je Sevdalina Kovářová Kostadinova. Jedná se o vzdělávací projekt pro děti, který začal v roce 2012. Má působnost po celé České republice, ale stává se, že tuto teritoriální hranici překračujeme.

o projektu kamaradi 1

Hlavní témata, ke kterým projekt Kamarádi přispívá, jsou vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchova a podpora lidských práv a právo na inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (jazyková bariéra, národnostní nebo rasová odlišnost, nízký sociální a ekonomický status).

handout KamaradiProjekt má několik hlavních aktivit, které se vzájemně prolínají a tvoří jednotný celek. Jsou to vydávání tištěného časopisu Kamarádi pro děti na podporu výuky menšinových jazyků a multikulturní výchovy; interaktivní verze časopisu pro prohlížení na PC a pro pracování na tabletu; celostátní dětská soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství" a s ní spojené putovní výstavy vítězných prací, ale také ilustrací z časopisu.

Nedílnou součástí projektu jsou akce na místní, ale i na národní úrovni na prezentaci a implementaci projektu tipů čtenářské dílny. Dále pak veřejná předčítání z časopisu, semináře pro odborníky, kreativní dílny, besedy, vernisáže a prezentace národních kultur, folkloru a tradic. V rámci těchto prezentačních akcí jsme v roce 2018 začali novou aktivitu - Multikulturní programy pro děti z pražských škol a školek. Hlavním cílem této aktivity je rozvoj poznání mezi cizinci, národnostními menšinami a majoritní společností.

prezentace kamaradi 2019 1Projekt je zacílen hlavně na děti se sociokulturní odlišností (děti z národnostních menšin, cizinců, ze smíšených manželství, děti českých krajanů v zahraničí, atd.), ale i na děti s češtinou jako mateřským jazykem, které se s projektem setkávají ve školách díky jejich vícejazyčným kamarádům. Neodmyslitelná je role pedagogů a dalších odborníku, rodičů a prarodičů. Dospělí zajišťují to, že se výstupy projektu dostávají k dětem. Velice si vážíme veškeré pomoci, motivace a veliké obětavosti všech paní učitelek, knihovnic, vychovatelek, maminek a tatínků, kteří spolupracují a umožňují, aby se děti s projektem seznámily a využívaly vše, co jim nabízí. Platí zde moudré přísloví, které říká „Kdo sám nehoří, nemůže zapalovat."

plakat kamaradi2019Naším hlavním cílem je předat dětem znalosti o své národní kultuře a tradicích, podpořit výuku menšinových jazyků a tím pádem zachovat rozmanitost národnostních kultur a jazyků v ČR. Pedagogům, knihovníkům, pracovníkům volnočasových klubů, rodičům, ale i celé české společnosti poskytnout průvodce a pomocníka při multikulturní výchově a vzdělávání vícejazyčné dětí. Usilujeme o to, abychom u dětí prohlubovali poznatky o menšinových jazycích, kultuře, dějinách a tradicích v paralelním porovnání s českými a vést je k multikulturnímu porozumění, toleranci a dobrému vztahu k odlišným kulturám a etnickým tradicím. Také chceme povzbudit rodiče, aby své dětí seznamovali s jejich odlišnou kulturou, tradicemi a jazykem.

Sympatizujeme a v plné míře podporujeme evropský koncept vícejazyčnosti. Cíle Rady Evropy směřují k tomu, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat na přiměřené úrovni alespoň ve dvou dalších jazycích vedle mateřského.

Proč to všechno děláme?

Uvědomujeme si, že s narůstající evropskou integrací a se sílicí vlnou migrantů v posledních letech jsou stále více aktuální otázky týkající se národnostních menšin, přistěhovalců a soužití různých kultur. Počet dětí, které přirozeně mluví více než jedním jazykem (z národnostních menšin a smíšených manželství, dětí cizinců, atd.) je stále vyšší. Tyto děti zpravidla neumí ve svém druhém jazyku číst a psát - umí často jen jeho hovorovou formu. U dětí přistěhovalců naopak existuje problém s osvojováním majoritního jazyka. Projekt má všem dětem napovídat, jaké jsou výhody znalosti dvou či více jazyků a podpoří je ve výuce vybraných jazyků. Vícejazyčné děti by měli být brány jako lidský kapitál, který se dá využít jako příklad pro jejich spolužáky, aby se jazykům učili.

My, tvůrci projektu sami pocházíme z řad rodičů, které vychovávají děti vícejazyčné. Cesta je to nelehká. Věříme ale, že společně jde všechno lépe! Nevzdávejme se a vytvořme lepší budoucnost pro naše děti. Nabídněme jim společnost, která nebude zasažena etnickými problémy a strachem. Zajistěme jim co nejvíce možností vzdělávat se, porozumět okolnímu světu, poznávat a vážit si sami sebe, ale i ostatních a v dospělosti se stát dobrými lidmi.